გლობალური ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ხსნარის პროვაიდერი

14 წელზე მეტი გამოცდილება წარმოებაში

დაშლილი ჰაერის ფლოტაციის (DAF) სისტემა